09.03.2020

§ 1 Definicje

 1. Meridian / Dostawca / Administrator – właściciel Platformy Meridian Prime i dostawca treści na niej dostępnych – Marcin Gąsiorowski działający pod firmą MERIDIAN Marcin Gąsiorowski, z siedzibą w Katowicach 40-013, ul. Staromiejska 6/10d; adres e-mail: info@meridianprime.online, telefon: +48 91 812 85 81;
 2. Platforma Meridian Prime – platforma edukacyjna dostępna online za pomocą sieci internetowej pod adresem platforma.meridianprime.online (dalej “Platforma”), umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z publikacji edukacyjnych i funkcjonalności opracowanych przez Meridian (dalej “Zasoby” lub “Publikacje”);
 3. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem meridianprime.online umożliwiająca dostęp do Platformy Meridian Prime, a także zawierająca dokumentację Platformy, warianty subskrypcji, materiały instruktażowe oraz dane kontaktowe Dostawcy;
 4. Sklep – strona internetowa sklepu Meridian, za pośrednictwem której dokonuje się  Opłaty Abonamentowej za wybraną Subskrypcję.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną i każdy inny podmiot mogący dokonywać skutecznych czynności prawnych, który przez założenie Konta uzyskał uprawnienia do korzystania z Platformy Meridian Prime;
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady funkcjonowania oraz korzystania przez Użytkowników z Platformy Meridian Prime, dostępny pod adresem meridianprime.online/regulamin;
 7. Umowa Licencyjna / EULA  – umowa licencyjna (End-User License Agreement) regulująca zasady dozwolonego użycia  Platformy Meridian Prime i jej Zasobów przez Użytkownika, dostępna pod adresem meridianprime.online/licencja
 8. Polityka Prywatności – dokument informujący o zakresie zbierania danych osobowych Użytkowników oraz o zasadach przetwarzania tych danych, dostępny pod adresem meridianprime.online/polityka-prywatnosci
 9. Samouczek – opis i instrukcja obsługi Platformy dostępna pod adresem meridianprime.online/pomoc/samouczek
 10. Konto – indywidualne elektroniczne konto utworzone na Platformie Meridian Prime po dokonaniu rejestracji przez Użytkownika, niezbędne do korzystania z Platformy; przewidziane zostały trzy typy Kont (Instytucja, Nauczyciel, Uczeń), w zależności od roli jaką pełni Użytkownik;
 11. Urządzenie – urządzenie służące do korzystania z Platformy Meridian Prime;
 12. Zasoby / Publikacje – elektroniczne publikacje edukacyjne udostępnione na Platformie na podstawie Umowy Licencyjnej, będące cyfrową formą utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (w szczególności map, atlasów, podręczników, ćwiczeń, opracowań dydaktycznych i metodycznych), mogące zawierać interaktywne treści merytoryczne i materiały multimedialne (np. zdjęcia, filmy, nagrania audio, prezentacje multimedialne, itp.);
 13.  Materiały Użytkownika – treści edukacyjne (multimedia, infografiki, opracowania, ćwiczenia, pytania i inne) umieszczone na Platformie w ramach funkcjonalności udostępnionych przez Dostawcę;
 14.  Opłata Abonamentowa – kwota pieniężna brutto wnoszona z góry przez Użytkownika z tytułu uzyskania dostępu do Platformy i jej Zasobów w wybranym Planie Subskrypcyjnym i okresie rozliczeniowym; tabela Opłat Abonamentowych oraz Subskrypcji dostępna jest pod adresem: meridianprime.online/cennik
 15.  Plan Subskrypcyjny / Subskrypcja – wybrany przez Użytkownika wariant dostępu do Platformy i jej Zasobów, określający zakres Publikacji oraz funkcjonalności Platformy, z których może korzystać Użytkownik, a także okres trwania dostępu;
 16.  Umowa o świadczenie Usług / Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą, na dostęp do Platformy i jej Zasobów oraz dostarczanie wybranych przez Użytkownika Publikacji (treści cyfrowych) na jego Urządzenie w ramach wybranego i opłaconego przez Użytkownika Planu Subskrypcyjnego;

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą serwisu internetowego dostępnego pod adresem meridianprime.online/regulamin, a w szczególności  Platformy Meridian Prime.
 2. Niniejszy dokument jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.  Regulamin, poza wysłaniem go drogą elektroniczną na adres e–mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie, dostępny jest do wglądu w aktualnej wersji pod adresem meridianprime.online/regulamin. Użytkownik ma możliwość odczytu, ściągnięcia Regulaminu na swoje urządzenie oraz dokonania jego wydruku.
 3. Rozpoczęcie korzystania z Platformy Meridian Prime poprzez zarejestrowanie się i utworzenie Konta Użytkownika jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu, Umowy Licencyjnej i Polityki Prywatności, a także zaakceptował informacje oraz postanowienia w nich zawarte.

§ 3 Rejestracja i utworzenie Kont

 1. Utworzenie oraz korzystanie z Konta jest dobrowolne oraz bezpłatne.
 2. Warunkiem rejestracji i utworzenia Konta jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia rejestracji Użytkownika.
 3. W przypadku Użytkownika, który nie ukończył 16 roku życia, zgodę na założenie jego konta, w tym zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, Umowy Licencyjnej, Polityki Prywatności oraz zgód wymaganych w trakcie tworzenia Konta musi wyrazić opiekun prawny Użytkownika.
 4. Utworzenie Konta dokonywane jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie platforma.meridianprime.online/register i postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na kolejnych etapach procedury zakładania Konta. Do zakończenia procesu rejestracji konieczna jest aktywacja za pomocą linku przesłanego na wskazany adres e-mail.
 5. Formularz rejestracyjny umożliwia założenie jednego z trzech typów kont: Instytucja, Nauczyciel oraz Uczeń. Dają one dostęp do tych samych Zasobów Platformy, różnią się natomiast funkcjonalnościami. Użytkownik zobowiązany jest do wyboru typu Konta odpowiadającego jego rzeczywistej roli.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy danych dostępowych (loginu i hasła) do swojego Konta na Platformie. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia osobom trzecim swoich danych dostępowych do Konta.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych osobowych.
 8. Meridian zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta jeżeli Użytkownik naruszy postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Działanie niezgodne z regulacjami, o których mowa w zdaniu poprzednim rodzi odpowiedzialność po stronie Użytkownika i obowiązek naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 9. Konto Użytkownika, które jest zablokowane przez okres co najmniej 6 miesięcy będzie usuwane.
 10. Usunięcie Konta Użytkownika wiąże się z utratą dostępu do wszystkich bezpłatnych i płatnych funkcjonalności Platformy.

§ 4 Zasady zakupu dostępu do Platformy

 1. Złożenie zamówienia na Subskrypcję następuje przez wybranie przez Użytkownika odpowiedniego Planu Subskrypcyjnego i postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na każdym etapie procedury składania Zamówienia. Użytkownik w trakcie składania Zamówienia zostanie przekierowany do Sklepu Meridian, w którym będzie mógł sfinalizować zakup wybranej Subskrypcji.
 2. Ceny Subskrypcji podane w Serwisie oraz w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich. Użytkownik zobowiązany jest uiścić opłatę z góry przed uzyskaniem dostępu do Zasobów.
 3. W trakcie składania zamówienia wymagane jest wyrażenie zgody przez Użytkownika na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 4. Po wyborze sposobu płatności za zamawianą Subskrypcję, Użytkownik może zostać przekierowany poza Serwis w celu dokonania płatności. Usługi obsługi płatności świadczone są przez podmioty trzecie na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług przez te podmioty.
 5. Użytkownik uzyskuje dostęp do Zasobów po otrzymaniu przez Dostawcę od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia dokonania pełnej płatności.
 6. Umowa o świadczenie Usług, której treścią jest czasowy dostęp do Zasobów, zawierana jest na okres, na który Dostawca udziela Użytkownikowi dostępu do Zasobów, zgodnie z warunkami opisanymi w danym wariancie Subskrypcji. Po upłynięciu tego czasu Umowa wygasa samoistnie.

§ 5 Zasady korzystania z Platformy

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Platformy zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem, w szczególności zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Dostawcy Platformy oraz innych Użytkowników, w tym prób przejęcia Konta Użytkownika.
 2. Użytkownik nie ma prawa korzystania z Konta innej osoby lub instytucji.
 3. Prawa i obowiązki Użytkownika nie mogą być przeniesione na osobę trzecią.
 4. Meridian zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Platformy, w tym blokowania lub usuwania zamieszczanych na Platformie Zasobów lub treści, szczególnie w przypadku naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Korzystanie z Zasobów Platformy odbywa się na zasadzie udostępnienia Użytkownikowi za pośrednictwem sieci Internet plików zawierających wybrane przez Użytkownika Publikacje. Transmisja odbywa się na urządzenie, z którego korzysta Użytkownik.
 6. W celu korzystania z Platformy Użytkownik musi posiadać sprawny dostęp do internetu; koszty dostępu do internetu ponosi Użytkownik.
 7. Korzystanie z Platformy, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez Urządzenie oraz system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik minimalnych wymagań technicznych i sprzętowych, których opis znajduje się w Samouczku.
 8. Użytkownik może w ramach swojego Konta, korzystając z funkcjonalności Platformy, dodawać do Publikacji dodatkowe własne treści nazywane Materiałami Użytkownika. Sposób działania tej funkcjonalności oraz korzystania z niej opisany jest w Samouczku.
 9. Użytkownik zamieszczając Materiały Użytkownika na Platformie oświadcza, że:
  1. przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe nieobciążone prawami osób trzecich, uprawniające go do korzystania i rozporządzania Materiałami w sposób określony Regulaminem, w tym do ich zamieszczenia na Platformie oraz udzielenia licencji w sposób określony w pkt 10 poniżej;
  2. ponosi całkowitą odpowiedzialność za naruszenie tych praw oraz za wszelkie szkody tym wyrządzone;
  3. ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść, formę oraz błędne lub nieaktualne informacje zawarte w Materiałach;
 10. Użytkownik zamieszczając Materiały Użytkownika na Platformie udziela Dostawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i przestrzeni, nieodpłatnej oraz przenoszalnej licencji (zezwolenia) na korzystanie przez Dostawcę z każdej treści wytworzonej przez Użytkownika. Licencja uprawnia Administratora do zwielokrotniania takich treści, ich opracowywania, modyfikacji oraz udostępniania nieograniczonemu kręgowi odbiorców, w czasie i miejscu przez nich wybranych. Licencja, o której mowa powyżej trwa także w przypadku usunięcia Konta Użytkownika.
 11. Meridian zapewnia zdalną pomoc techniczną polegającą na udzielaniu odpowiedzi na pytania przekazywane pocztą elektroniczną lub telefonicznie na adres e-mail i numer telefonu podane do kontaktu. Odpowiedzi są udzielane na pytania związane ściśle z używaniem Platformy Meridian Prime.
 12. Meridian może proponować Użytkownikom możliwość bezpłatnego przetestowania Platformy przez okres próbny. Okres próbny może mieć różną długość, a dostęp może dotyczyć różnych Publikacji lub funkcjonalności Platformy, w zależności od parametrów ustalanych przez Meridian.
 13. Po zakończeniu okresu próbnego dostęp do Platformy automatycznie wygasa i nie wymaga wypowiadania Umowy na świadczenie Usług od żadnej ze stron. Korzystanie z okresu próbnego nie pociąga za sobą żadnego zobowiązania ze strony Użytkownika do wykupienia płatnego Planu Subskrypcyjnego.
 14. Meridian zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia dostępu do Platformy w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.

§ 6 Licencja

 1. Platforma i jej Zasoby są chronione prawem autorskim, a Meridian jest właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej oraz majątkowych do Platformy oraz jakichkolwiek dzieł pochodnych powstałych na ich podstawie.
 2. Nazwa Serwisu, Platformy Meridian Prime, ich koncepcja, wygląd graficzny oraz bazy danych są własnością Meridian i podlegają ochronie prawnej.
 3. Zasady dozwolonego użycia Platformy Meridian Prime opisane są w dokumencie Umowa licencyjna użytkownika końcowego oraz warunki świadczenia usług (EULA) dostępna pod adresem meridianprime.online/licencja.

§ 7 Odpowiedzialność Dostawcy

 1. Meridian jako właściciel i administrator Platformy dołoży wszelkich starań, aby Platforma, oraz wszystkie usługi udostępniane za jej pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Meridian nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na Urządzeniu Użytkownika.
 3. Meridian nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy, w szczególności wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu (w tym serwerów) lub wadliwym oprogramowaniem.
 4. Meridian nie ponosi odpowiedzialności za wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Platformy wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych po stronie Użytkownika.
 5. Meridian nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność Platformy, w szczególności wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń Platformy. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni na głównej stronie Platformy.
 6. Meridian nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę oraz błędne lub nieaktualne informacje zawarte w Materiałach Użytkownika.
 7. Meridian nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika, ani szkody z nich wynikające.

§ 8 Odstąpienie od Umowy i  reklamacje

 1. Z uwagi na to, że przedmiotem Umowy o świadczenie Usług jest dostęp do Platformy i jej Zasobów, czyli Publikacji, które są dostarczane w formie plików elektronicznych, i do których Użytkownik może uzyskać dostęp przed upływem terminu do odstąpienia od umowy przewidzianym przez ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, o czym Dostawca informuje Użytkownika przed udostępnieniem Zasobów, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu (zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 2. Dostawca odpowiada wobec Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Dostawcy wskazany w § 1 Regulaminu
 4. Dostawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 5. Dostawca nie odpowiada wobec Użytkownika będącego przedsiębiorcą za wady zrealizowanego świadczenia, czyli rękojmia za wady jest wyłączona w całości.
 6. Odpowiedzialność Dostawcy wobec Użytkownika będącego przedsiębiorcą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu, odstąpienia od niej lub wszelkich innych szkód wyrządzonych przez Dostawcę ograniczona jest do rzeczywiście poniesionych strat, bezpośrednich skutków wynikających z działania bądź zaniechania Dostawcy (szkody bezpośrednie) oraz kwoty odpowiadającej dwukrotności ceny uiszczonej przez Użytkownika z tytułu nabytego świadczenia. Dostawca nie odpowiada wobec Użytkownika będącego przedsiębiorcą za utracone korzyści oraz szkody pośrednie.

§ 9 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Platformy jest Dostawca.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia Usług.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w trakcie korzystania z Usług jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z nich.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
 5. Rozszerzone informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem meridianprime.online/polityka-prywatnosci.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Meridian zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują z chwilą opublikowania ich na stronie meridianprime.online/regulamin.
 2. Regulamin i zawarta na jego podstawie Umowa Licencyjna EULA podlegają prawu polskiemu.
 3. W sprawach nieuregulowanych  w Regulaminie zastosowanie znajdują zapisy EULA oraz przepisy prawa polskiego, w szczególności  ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych odpowiednich regulacji prawnych. Wszelkie spory powstałe w związku z funkcjonowaniem Platformy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Meridian.