Historia Polski – WIEK XX

Tytuły map i plansz

world map
 • 1914-18 Ziemie polskie w czasie I wojny światowej

Sytuacja na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej, działania zbrojne stron konfliktu, linie frontów oraz udział polskich formacji zbrojnych w walkach.

 • 1918-1922 Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej

Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej oraz procesy kształtowania się granic II RP: powstanie wielkopolskie, plebiscyty na Śląsku, Warmii i Mazurach oraz wojnę polsko-bolszewicką 1920.

 • 1919-1939 Gospodarka II Rzeczypospolitej

Rozwój gospodarczy II Rzeczypospolitej: rolnictwo, wydobycie surowców mineralnych, przemysł, wielkie inwestycje, transport i rzemiosło.

 • 1919-1939 II Rzeczpospolita - demografia, narodowości i wyznania

Zagadnienia demograficzne okresu II Rzeczpospolitej: liczba i rozmieszczenie ludności, gęstość zaludnienia, struktura narodowościowa i wyznaniowa oraz analfabetyzm.

 • 1919-1939 II Rzeczpospolita - podział administracyjny, nauka i kultura

Podział administracyjny II Rzeczpospolitej oraz zagadnienia związane z nauką, kulturą, sztuką i komunikacją w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

 • 1939 Wojna obronna Polski

Wojna obronna Polski we wrześniu 1939: etapy ataku wojsk niemieckich, kierunki natarć, rejony silnych walk, miejsca  bitew oraz intensywnych nalotów bombowych. Podział Polski między II Rzeszę i ZSRR.

 • 1939-1943 Okupacja ziem polskich

Sytuacja Polski pod okupacją niemiecką i radziecką w latach 1939-43. Na tle podziału ziem polskich ukazane są zagadnienia związane z ruchem oporu, eksterminacją narodu polskiego i holokaustem.

 • 1944-45 Polska w latach 1944-45

Wkroczenie Armii Czerwonej i wyzwalanie ziem polskich spod okupacji niemieckiej połączone było z organizacją nowej władzy i zapoczątkowało wejście Polski w sferę wpływów ZSRR.

 • 1944-59 Migracje ludności na ziemiach polskich po II wojnie światowej

Mapa przedstawia przemieszczenia ludności na ziemiach polskich po II wojnie światowej w latach 1945-59. Pokazuje migracje obywateli polskich powracających do Polski jak i przesiedlających się wewnątrz kraju, wysiedlenia ludności niemieckiej, przesiedlenia ludności ukraińskiej w ramach akcji "Wisła" oraz osadnictwo ludności żydowskiej. Do mapy dołączone są materiały multimedialne, interaktywne diagramy statystyczne, przykładowe zadania i bibliografia.

 • 1945-56 Polska w latach 1945-56

Mapa przedstawia sytuację polityczną i gospodarczą na ziemiach polskich po zakończeniu II wojny światowej. Lata 1945-56 były burzliwym okresem kształtowania się państwa Polskiego w nowej sytuacji geopolitycznej. Zmiany terytorialne wymagały ustanowienia nowych podziałów administracyjnych, a zniszczona wojną gospodarka potrzebowała odbudowy. Duża część społeczeństwa nie zgadzała się z kierunkiem przemian ustrojowych, czemu dawała wyraz w działalności podziemia niepodległościowego.

 • 1956-89 Polska w latach 1956-89

Mapa przedstawia PRL w latach 1956-89. Na mapę podziałów administracyjnych z 1950 i 1975 roku nałożona została struktura kościoła katolickiego. Ponadto pokazano największe inwestycje epoki gomułkowskiej i gierkowskiej oraz zagadnienia związane z życiem społeczno-politycznym tego okresu.