21.03.2020

Licencja

umowa licencyjna użytkownika końcowego (EULA)

Licencja

§ 1 Definicje

 1. Meridian / Dostawca / Licencjodawca – właściciel Platformy Meridian Prime i dostawca treści na niej dostępnych – Marcin Gąsiorowski działający pod firmą MERIDIAN Marcin Gąsiorowski, z siedzibą w Katowicach 40-013, ul. Staromiejska 6/10d; adres e-mail: info@meridianprime.online, telefon: +48 91 812 85 81;
 2. Platforma Meridian Prime / Oprogramowanie – platforma edukacyjna dostępna online za pomocą sieci internetowej pod adresem platforma.meridianprime.online (dalej “Platforma”), umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z publikacji edukacyjnych i funkcjonalności opracowanych przez Meridian (dalej “Zasoby” lub “Publikacje”);
 3. Użytkownik / Licencjobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną i każdy inny podmiot mogący dokonywać skutecznych czynności prawnych, który przez założenie Konta uzyskał uprawnienia do korzystania z Platformy Meridian Prime;
 4. Umowa Licencyjna / Licencja  – prawnie obowiązująca umowa licencyjna (End-User License Agreement) na użytkowanie Platformy Meridian Prime i jej Zasobów zawarta pomiędzy Użytkownikiem a wydawnictwem Meridian, dostępna pod adresem meridianprime.online/licencja
 5. Regulamin – Regulamin określający zasady funkcjonowania oraz korzystania przez Użytkowników z Platformy Meridian Prime, dostępny pod adresem meridianprime.online/regulamin;
 6. Urządzenie – urządzenie służące do korzystania z Platformy Meridian Prime;
 7. Plan Subskrypcyjny / Subskrypcja – wybrany przez Użytkownika wariant dostępu do Platformy i jej Zasobów, określający zakres Publikacji oraz funkcjonalności Platformy, z których może korzystać Użytkownik, a także okres trwania dostępu;
 8. Zasoby / Publikacje – elektroniczne publikacje edukacyjne udostępnione na Platformie na podstawie Umowy Licencyjnej, będące cyfrową formą utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (w szczególności map, atlasów, podręczników, ćwiczeń, opracowań dydaktycznych i metodycznych), mogące zawierać interaktywne treści merytoryczne i materiały multimedialne (np. zdjęcia, filmy, nagrania audio, prezentacje multimedialne, itp.);
 9. Materiały Użytkownika – treści edukacyjne (multimedia, infografiki, opracowania, ćwiczenia, pytania i inne) umieszczone na Platformie w ramach funkcjonalności udostępnionych przez Dostawcę;

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Licencja zawiera warunki używania Platformy Meridian Prime  oraz wszelkich związanych z nią dokumentacji, aktualizacji oraz ulepszeń, które zastępują lub uzupełniają Platformę i nie są dystrybuowane pod oddzielnymi licencjami.
 2. Rozpoczęcie korzystania z Platformy  poprzez zarejestrowanie się i utworzenie Konta Użytkownika jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu, Umowy Licencyjnej i Polityki Prywatności, a także zaakceptował informacje oraz postanowienia w nich zawarte. Warunki te zaczynają obowiązywać z chwilą utworzenia Konta. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na przyjęcie warunków niniejszej Licencji, nie jest uprawniony do używania Platformy.
 3. Akceptacja Umowy Licencyjnej przez Licencjobiorcę może nastąpić jedynie w całości. Nieakceptowanie któregokolwiek z warunków Umowy Licencyjnej jest równoznaczne z brakiem prawa do używania Platformy.

§ 3 Prawa własności intelektualnej

 1. Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim, a Licencjodawca jest właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej oraz majątkowych do Oprogramowania oraz jakichkolwiek dzieł pochodnych powstałych na ich podstawie. Wszelkie prawa, które nie zostały udzielone wprost w niniejszej Licencji, pozostają zastrzeżone na rzecz Licencjodawcy.
 2. Oprogramowanie wykorzystuje materiały multimedialne na licencjach udzielonych przez podmioty trzecie, są one własnością chronioną prawem autorskim naszych licencjodawców.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że do Oprogramowania zostały wprowadzone zabezpieczenia techniczne, a niniejsza Licencja ustaje natychmiast w przypadku, gdy Użytkownik dokona próby ich złamania, modyfikacji  lub usunięcia.
 4. Użytkownikowi zabrania się udzielania sublicencji, wynajmowania, wydzierżawienia oraz dystrybuowania w inny sposób Oprogramowania bądź praw do użytkowania Oprogramowania, zarówno w sposób bezpośredni jak i zdalny.
 5. Użytkownikowi zabrania się usuwania zabezpieczeń, znaków towarowych oraz logotypów Licencjodawcy oraz uwag prawnych zawartych w Oprogramowaniu oraz powiązanych z nim materiałach, a także usuwania, modyfikowania oraz ukrywania wszelkich identyfikacji produktu, informacji dotyczących praw autorskich oraz innych uwag dotyczących własności intelektualnej zawartych w Oprogramowaniu.
 6. Użytkownikowi zabrania się modyfikacji Oprogramowania poprzez dekompilację, deasemblację lub inżynierię wsteczną, a także wpływania na działanie Oprogramowania przy pomocy zewnętrznych aplikacji.
 7. Zabronione jest włączanie Oprogramowania lub jego części składowych do jakiegokolwiek innego oprogramowania, produktu lub dzieła.
 8. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Zasobów i Publikacji będących przedmiotem Licencji  w sposób zgodny z prawem, w szczególności zaś w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz praw autorskich przysługujących ich twórcom.

 

§ 4 Udzielenie Licencji i prawa Użytkownika

 1. Zgodnie z niniejszą Licencją Użytkownik nabywa niewyłączną licencję na korzystanie z Platformy i jej Zasobów. Nabycie licencji przez Użytkownika nie ogranicza w jakikolwiek sposób praw autorskich Dostawcy do Zasobów.
 2. Licencja uprawnia do korzystania z Oprogramowania wyłącznie do celów niekomercyjnych – edukacyjnych, informacyjnych lub własnych), w sposób zgodny z Regulaminem Platformy.
 3. Licencja udzielana jest na czas oznaczony w wybranym Planie Subskrypcyjnym. Po upływie okresu obowiązywania Licencji, Użytkownik traci prawo dostępu do Zasobów.
 4. Licencja jest nieograniczona terytorialnie.
 5. Licencja uprawnia Użytkownika do korzystania Platformy i jej Zasobów na dowolnym Urządzeniu, z zastrzeżeniem że Urządzenie dla prawidłowego działania Platformy musi spełniać minimalne wymagania techniczne i sprzętowe, których opis znajduje się w Samouczku.
 6. Liczba stanowisk – w zależności od wybranego typu Subskrypcji (Instytucja, Nauczyciel czy Uczeń) Użytkownik jest uprawniony do korzystania z następującej liczby stanowisk  Oprogramowania:
  1. Instytucja – licencja wielostanowiskowa (maksymalnie do liczby nauczycieli zatrudnionych w danej placówce)
  2. Nauczyciel – licencja jednostanowiskowa
  3. Uczeń – jednostanowiskowa
 7. Użytkownik przez cały okres trwania Umowy ma dostęp do pomocy technicznej ze strony Producenta, świadczonej w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 16:00 mailowo na adres pomoc@meridian.com.pl i telefonicznie pod numerem +48 510 956 864.

§ 5 Materiały Użytkownika

 1. Użytkownik zamieszczając Materiały Użytkownika (np. pytania, zadania, ćwiczenia, treści opisowe i multimedialne) na Platformie oświadcza, że:
  1. przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe nieobciążone prawami osób trzecich, uprawniające go do korzystania i rozporządzania Materiałami w sposób określony Regulaminem, w tym do ich zamieszczenia na Platformie oraz udzielenia licencji w sposób określony w pkt. 2 poniżej;
  2. ponosi całkowitą odpowiedzialność za naruszenie tych praw oraz za wszelkie szkody tym wyrządzone;
  3. ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść, formę oraz błędne lub nieaktualne informacje zawarte w Materiałach;
 2. Użytkownik zamieszczając Materiały Użytkownika na Platformie udziela Dostawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i przestrzeni, nieodpłatnej oraz przenoszalnej licencji (zezwolenia) na korzystanie przez Dostawcę z każdej treści wytworzonej przez Użytkownika. Licencja uprawnia Administratora do zwielokrotniania takich treści, ich opracowywania, modyfikacji oraz udostępniania nieograniczonemu kręgowi odbiorców, w czasie i miejscu przez nich wybranych. Licencja, o której mowa powyżej trwa także w przypadku usunięcia Konta Użytkownika.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę informacji lub danych, ani za inne pośrednie lub bezpośrednie uszkodzenia (straty z powodu utraty zysku, przerwania działalności gospodarczej, utarty informacji gospodarczych lub innych szkód powstających na bazie strat materialnych), które wynikają z korzystania z oprogramowania lub z jego nieprzydatności, nawet wówczas gdy Licencjodawca był informowany o możliwości powstania takich szkód. Odpowiedzialność Licencjodawcy, w związku z którymkolwiek z punktów niniejszej umowy w każdej sytuacji może sięgać najwyżej wysokości sumy, którą zapłacono za Oprogramowanie.
 2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania w świetle prawa właściwego, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień umowy, a strony powinny negocjować w dobrej wierze w celu zastąpienia takiego nieważnego postanowienia innym zgodnym z uprzednią intencją stron tak dalece, jak prawo na to zezwala.