Historia Polski – NOWOŻYTNOŚĆ

Tytuły map i plansz

world map
  • 1501-1700 Gospodarka Rzeczpospolitej XVI-XVII w.

Gospodarka Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI-XVII wieku. Największe posiadłości ziemskie, produkcja i transport zboża, handel oraz najważniejsze ośrodki wydobycia i przemysłu.

  • 1501-1700 Religia i kultura w Rzeczpospolitej XVI-XVII w.

Kultura, nauka oraz wyznania w Rzeczypospolitej Obojga Narodów XVI-XVII w. Zmieniające się granice Polski, mozaika wyznań i kultur, struktury kościelne, najważniejsze ośrodki szkolnictwa, drukarnie oraz zabytki renesansu i baroku.

  • 1505-1586 Rzeczpospolita w XVI wieku

Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVI wieku, w czasie umacniania wewnętrznego oraz wzrostu jej potęgi.

  • 1586-1648 Rzeczpospolita w pierwszej połowie XVII wieku

Rzeczpospolita Obojga Narodów na przełomie XVI i XVII wieku, w burzliwym okresie panowania królów elekcyjnych i licznych konfliktów zewnętrznych oraz wewnętrznych.

  • 1648-1699 Rzeczpospolita w drugiej połowie XVII wieku

Jeden z najtrudniejszych okresów w historii Rzeczpospolitej. Wielkie wojny w drugiej połowie XVII w., które doprowadziły do schyłku potężnego państwa polskiego: Potop szwedzki, wojny z Rosją, Turcją oraz powstania kozackie.

  • 1700-1772 Rzeczpospolita w XVIII wieku

Ostatnie kilkadziesiąt lat Rzeczpospolitej Obojga Narodów, stopniowo osłabianej konfliktami wewnętrznymi oraz naciskami coraz silniejszych sąsiadów.

  • 1772-1795 Rzeczpospolita w czasach rozbiorów

Rzeczpospolita w okresie rozbiorów oraz wojnę polsko-rosyjską w 1792. Pokazuje także strukturę szkolnictwa Komisji Edukacji Narodowej. 

  • 1794 Powstanie kościuszkowskie

Przebieg i najważniejsze wydarzenia powstania kościuszkowskiego, pierwszego z powstań narodowych przeciwko zaborcom.