Wiedza o społeczeństwie

Tytuły map i plansz

world map
 • ŚWIAT - Podział polityczny

Aktualna sytuacja polityczną świata, granice państw, granice sporne oraz granice dużych jednostek administracyjnych (stanów, prowincji, terytoriów), a także ich stolice oraz ważniejsze miasta. Zaznaczone są strefy czasowe.

 • Świat - organizacje polityczne i wojskowe

Mapa przedstawia najważniejsze organizacje o charakterze polityczno-militarnym współczesnego świata. Sojusze wojskowe w założeniach mają być gwarantami bezpieczeństwa międzynarodowego, szczególnie dla państw o mniejszym potencjale militarnym oraz wspomagać rozwiązywanie konfliktów na drodze pokojowej. 

 • ŚWIAT - ugrupowania gospodarcze

Procesy integracji na świecie mogą przebiegać na kilku płaszczyznach: politycznej, wojskowej i ekonomicznej. Organizacje międzynarodowe różnią się także swoją rangą oraz zasięgiem, są ugrupowania zrzeszające większą część krajów świata, oraz organizacje służące integracji regionalnej. Współdziałanie w ramach takich instytucji ma duże znaczenie dla rozwoju ekonomicznego i równowagi politycznej - sprawnie funkcjonująca, stabilna gospodarka jest jednym z filarów, na których opiera się pokój międzynarodowy.

 • ŚWIAT - rejony współczesnych konfliktów

Mapa przedstawia najważniejsze konflikty, które miały miejsce we współczesnym świecie. W każdym momencie tego okresu toczyło się równocześnie kilkadziesiąt konfliktów wywołanych z powodów politycznych, etnicznych czy religijnych. Pokazane są zasięgi tych konfliktów, ich podłoże oraz próby rozwiązywania poprzez siły pokojowe ONZ.

 • ŚWIAT - przyrost naturalny

Mapa przedstawia zagadnienia związane z przyrostem naturalnym świecie. Na eksplozję demograficzną, której doświadcza świat w ostatnim stuleciu wpływa zarówno współczynnik przyrostu naturalnego, współczynnik dzietności oraz wydłużenie życia ludzi. Do mapy dołączone są materiały multimedialne, interaktywne piramidy płci i wieku, przykładowe zadania oraz bibliografia.

 • HDI - wskaźnik rozwoju społecznego na świecie

Mapa przedstawia zróżnicowanie społeczne świata według wskaźnika HDI. Na tle kartogramu umieszczone są dodatkowo szczegółowe wartości HDI dla każdego państwa oraz ich miejsce w rankingu. Do mapy dołączone są diagramy pokazujące składowe HDI, które ułatwiają zrozumienie sposób wyliczania wskaźnika.

 • PKB i rozwój gospodarczy świata

Mapa przedstawia zróżnicowanie gospodarcze świata według wskaźnika PKB. Zawiera dwa kartogramy: jeden prezentujący wartości PKB w USD/1 mieszkańca oraz PKB w wartościach nominalnych. Na tle kartogramów ukazane jest rozmieszczenie najważniejszych okręgów przemysłowych, technopolii oraz giełd papierów wartościowych.

 • Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO)

Mapa przedstawia państwa należące do Paktu Północnoatlantyckiego (NATO), a także państwa ubiegające się o członkostwo oraz potencjalnie kandydujące do tego sojuszu. Sygnaturami oznaczono kraje uczestniczące w programie Partnerstwo dla Pokoju. Ukazane są także państwa należące do Wspólnoty Niepodległych Państw (WPN), Związek Rosji i Białorusi (ZBiR) oraz byłe państwa członkowskie Układu Warszawskiego.

 • AFRYKA - Podział polityczny

Podział polityczny Afryki w 2018 roku. Układ państw, granice, główne miasta i regiony. Najbardziej aktualne dane dotyczące zarówno podziału administracyjnego, nazewnictwa jak i dane demograficzne.

 • AMERYKA POŁUDNIOWA - Podział polityczny

Podział polityczny Ameryki Południowej. Układ państw, ich granice oraz stolice, główne miasta i regiony pokazane są na tle cieniowanego reliefu powierzchni ziemi.

 • AMERYKA PÓŁNOCNA I ŚRODKOWA - Podział polityczny

Podział polityczny Ameryki Północnej i Środkowej. Układ państw, ich granice oraz stolice, główne miasta i regiony. Podział admnistracyjny Kanady oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki na stany, prowincje i terytoria oraz ich stolice.

 • AUSTRALIA - Podział polityczny

Struktura administracyjna Australii. Podział na stany, prowincje i terytoria, sieć osadniczą oraz szlaki transportowe.

 • AZJA - Podział polityczny

Podział polityczny Azji w 2018 roku. Układ państw i ich granice oraz główne miasta i regiony. Mapa zawiera najbardziej aktualne dane dotyczące zarówno podziału administracyjnego, nazewnictwa jak i dane demograficzne.

 • EUROPA - Podział polityczny

Podział polityczny Europy w 2018 roku. Układ państw i ich granice oraz główne miasta i regiony. Mapa zawiera najbardziej aktualne dane dotyczące zarówno podziału administracyjnego, nazewnictwa jak i dane demograficzne.

 • Unia Europejska i strefa Schengen

Aktualny stan Unii Europejskiej oraz strefy Schengen. Podstawowe dla integracji europejskiej układy, inne ważne sojusze i europejskie organizacje międzynarodowe. Najbardziej aktualne dane dotyczące zarówno podziału administracyjnego, nazewnictwa jak i dane demograficzne.

 

 • Unia Europejska - etapy rozszerzenia

Mapa przedstawia etapy powstawania Unii Europejskiej. Od utworzenia EWWiS, poprzez kolejne etapy integracji krajów zachodniej i północnej Europy, po przełomowe rozszerzenia obejmujące Europę środkową i południowo-wschodnią. 

 • 1944-59 Migracje ludności na ziemiach polskich po II wojnie światowej

Mapa przedstawia przemieszczenia ludności na ziemiach polskich po II wojnie światowej w latach 1945-59. Pokazuje migracje obywateli polskich powracających do Polski jak i przesiedlających się wewnątrz kraju, wysiedlenia ludności niemieckiej, przesiedlenia ludności ukraińskiej w ramach akcji "Wisła" oraz osadnictwo ludności żydowskiej. Do mapy dołaczone są materiały multimedialne, interaktywne diagramy statystyczne, przykładowe zadania i bibliografia.

 • 1945-56 Polska w latach 1945-56

Mapa przedstawia sytuację polityczną i gospodarczą na ziemiach polskich po zakończeniu II wojny światowej. Lata 1945-56 były burzliwym okresem kształtowania się państwa Polskiego w nowej sytuacji geopolitycznej. Zmiany terytorialne wymagały ustanowienia nowych podziałów administracyjnych, a zniszczona wojną gospodarka potrzebowała odbudowy. Duża część społeczeństwa nie zgadzała się z kierunkiem przemian ustrojowych, czemu dawała wyraz w działalności podziemia niepodległościowego.

 • 1956-89 Polska w latach 1956-89

Mapa przedstawia PRL w latach 1956-89. Na mapę podziałów administracyjnych z 1950 i 1975 roku nałożona została struktura kościoła katolickiego. Ponadto pokazano największe inwestycje epoki gomułkowskiej i gierkowskiej oraz zagadnienia związane z życiem społeczno-politycznym tego okresu.

 • Podział administracyjny Polski

Aktualna struktura administracyjna Polski. Trzystopniowy podział na województwa, powiaty i gminy z wyróżnieniem siedzib władz właściwych dla każdej jednostki podziału terytorialnego. Przebieg autostrad, głównych dróg i linii kolejowych.

 • Przemysł i energetyka w Polsce

Rozmieszczenie głównych ośrodków przemysłowych z podziałem na gałęzie i branże, a także największe elektrownie z podziałem na typy. Kartogram w podkładzie mapy pokazuje zróżnicowanie PKB w poszczególnych województwach.

 • Demografia Polski

Mapa przedstawia zagadnienia związane z aktualną sytuacją demograficzną Polski. Pokazuje zmiany i trendy w strukturze ludnościowej w oparciu o wskaźniki demograficzne takie jak: współczynnik przyrostu naturalnego, współczynnik dzietności czy wskaźnik feminizacji. Do mapy dołączone są materiały multimedialne, interaktywne piramidy płci i wieku, przykładowe zadania oraz bibliografia.

 • Polska - etnografia, mniejszości narodowe i etniczne

Regiony historyczno-etnograficzne Polski oraz grupy etnograficzne. Rozmieszczenie mniejszości narodowych i etnicznych, a także lokalizacje najważniejszych skansenów. Przykłady strojów ludowych.

 • Województwo pomorskie - podział administracyjny

Mapa przedstawia administracyjny podział województwa pomorskiego z uwzględnieniem sieci dróg, kolei, portów morskich oraz lotniczych. W osobnej warstwie zawiera geograficzne nazwy kaszubskie. W punktach interaktywnych znajdują się informacje o poszczególnych powiatach, atrakcjach turystycznych oraz o kulturze kaszubskiej.

 • Analiza SWOT

Analiza SWOT jest jedną z podstawowych metod analizy strategicznej przedsiębiorstwa, używana do oceny otoczenia organizacji, zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego. Może być także wykorzystywana w działalności doradcze. Nazwa jest akronimem od angielskich słów określających cztery elementy składowe analizy (Strengths – silne strony, Weaknesses – słabe strony, Opportunities – szanse, okazje i Threats – zagrożenia).

 • Drzewko decyzyjne

Drzewko decyzyjne jest graficznym przedstawieniem procesu decyzyjnego. Dzięki czytelności i symbolicznemu odzwierciedleniu analizy problemu ułatwia dokonanie właściwego wyboru i podjęcie decyzji ze świadomością jej skutków. Diagram znajduje zastosowanie w nauczaniu każdego przedmiotu.