Historia Polski – ŚREDNIOWIECZE

Tytuły map i plansz

world map
  • 960-1025 Polska za Mieszka I i Bolesława Chrobrego

Ziemie polskie za panowania pierwszych Piastów. Ważniejsze grody, krainy, państwa sąsiadujące z Polską oraz rozmieszczenie plemion. Początki kościoła, chrystianizacja nowych ziem, a także rozwój ekonomiczny i działania wojenne.

  • 1025-1079 Ziemie polskie za Mieszka II, Kazimierza Odnowiciela i Bol. II Śmiałego

Trudny okres osłabienia sytuacji politycznej i zmniejszenia terytorium państwa polskiego w czasach panowania następców Bolesława Chrobrego: Mieszka II, Kazimierza Odnowiciela i Bolesława II Śmiałego.

  • 1080-1138 Ziemie polskie za Władysława Hermana i Bolesława III Krzywoustego

Ziemie polskie w okresie panowania Władysława Hermana i Bolesława III Krzywoustego

  • 1138-1202 Początki rozbicia dzielnicowego

Początki rozdrobnienia feudalnego wg zasad pryncypatu oraz senioratu po testamencie Bolesława III Krzywoustego. Struktury kościoła, a także działania wojenne,  bitwy,  traktaty oraz ważniejsze wydarzenia epoki.

  • 1202-1241 Polska w czasach Henryków Śląskich

Ziemie polskie w latach 1202-1241, w okresie prób zjednoczenia przez dynastię Henryków Śląskich. Skomplikowane zagadnienia rozdrobnienia dzielnicowego i działań mających odwrócić dalszą destrukcję państwa. 

  • 1250 Ziemie polskie ok. połowy XIII w.

Ziemie polskie w połowie XIII w. oraz postępujący proces rozdrobnienia dzielnicowego. Podzielone księstwa piastowskie uwikłane  w wielostronne konflikty, podczas rosnącego  zagrożenia z północy.

  • 1273-1305 Próby zjednoczenia Polski w końcu XIII w. i kolonizacja niemiecka

Różne próby zjednoczenia rozbitego państwa polskiego, które miały miejsce w ostatnich dziesięcioleciach XIII wieku. Rozwój kolonizacji niemieckiej, zarówno miejskiej, jak i osadnictwa wiejskiego.

  • 1305-1333 Ziemie polskie za Władysława Łokietka

Ziemie polskie za panowania Władysława Łokietka. Trudny i burzliwy okres jego rządów zakończył się zjednoczeniem dużej części ziem piastowskich i odrodzeniem Królestwa Polskiego.

  • 1333-1370 Polska za Kazimierza Wielkiego

Ziemie polskie za panowania Kazimierza Wielkiego. Konsolidacja i rozszerzenie obszaru państwa oraz rozmach szeroko zakrojonych inwestycji w obronność kraju poczynionych przez tego dalekowzrocznego króla.

  • 1409-1466 Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim w XV w.

Złożony problem wojen Polski z Zakonem Krzyżackim w XV wieku. Pięć wojen zostało czytelnie rozpisanych na warstwach.