GEOGRAFIA

Tytuły map i plansz

world map

ŚWIAT  ♦  KONTYNENTY  ♦  POLSKA   WOJEWÓDZTWA  ♦  POZOSTAŁE

 


ŚWIAT

 • Świat - Ukształtowanie powierzchni

Mapa fizyczna -  poziomicowe ukształtowanie powierzchni, sieć hydrograficzna, punkty wysokościowe, formy dna oceanicznego, prądy morskie oraz granice kontynentów i oceanów.

 • Świat - Podział polityczny

Aktualna sytuacja polityczna świata, granice państw, granice sporne, duże jednostki administracyjne (stanów, prowincji, terytoriów), stolice oraz ważniejsze miasta. Zaznaczone są strefy czasowe.

 • Świat - Budowa geologiczna Ziemi

Podział świata na prowincje geologiczne z uwzględnieniem najważniejszych obszarów fałdowań z podziałem ery. Pokazuje strefy ryftowe, największe rowy i uskoki tektoniczne oraz formy rzeźby dna oceanicznego.

 • Świat - Tektonika płyt litosfery i wulkanizm

Podział litosfery zgodnie z teorią tektoniki płyt. Kierunki przemieszczania płyt, strefy subdukcji i obszary o różnej aktywności sejsmicznej oraz wulkanicznej.

 • Świat - Strefy klimatyczne

Strefowa klasyfikacja klimatów oraz podział na 29 typów klimatów w obrębie tych stref. Astrefowe odmiany klimatów: górskie i monsunowe. Występowanie ekstremalnych zjawisk klimatycznych oraz 35 klimatogramów.

 • Świat - Hydrografia

Zlewiska oceanów i dorzecza, obszary bezodpływowe, średnie zasolenie wód morskich (PSU) i prądy powierzchniowe. W obszarach polarnych: lodowce i lądolody, lodowce szelfowe, pak lodowy i góry lodowe.

 • Świat - Państwa florystyczne i pochodzenie roślin uprawnych

Granice państw i obszarów florystycznych według klasyfikacji Armena Tachtadżana oraz rejony pochodzenia ważniejszych roślin uprawnych.

 • Świat - Państwa zoogeograficzne

Podział świata zwierzęcego na królestwa, krainy i dzielnice zoogeograficzne. Ilustracje typowych gatunków zwierząt, z graficznym wyodrębnieniem gatunków endemicznych.

 • Świat - Degradacja środowiska

Degradacja biosfery spowodowana działalnością człowieka. Zanieczyszczenia atmosfery, hydrosfery, pustynnienie oraz wylesianie obszarów lądowych. Miasta o największym zanieczyszczeniu smogiem.

 • Świat - Klęski żywiołowe

Klęski żywiołowe, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej katastrofalnych zdarzeń XX i XXI wieku.

 • Świat - Rolnictwo i typy gospodarki rolnej

Typy gospodarki rolnej oraz rozmieszczenie upraw istotnych ekonomicznie roślin, hodowli zwierząt gospodarczych oraz rybołówstwa. Diagramy z danymi statystycznymi.

 • Świat - Surowce mineralne i energetyka

Rozmieszczenie głównych złóż surowców energetycznych, metalicznych oraz chemicznych wraz z nazwami zagłębi wydobywczych. Lokalizacje największych elektrowni z podziałem na typy. Treści uzupełnione są o multimedia oraz dane statystyczne w postaci interaktywnych diagramów.

 • Świat - Rozmieszczenie ludności (ekumena, subekumena, anekumena)

Na tle stref ekumeny, subekumeny i anekumeny pokazane jest umiejscowienie skupisk ludności powyżej 100 000 mieszkańców oraz najważniejsze aglomeracje naszego globu.

 • Świat - Przyrost naturalny

Mapa przedstawia zagadnienia związane z przyrostem naturalnym świecie. Na eksplozję demograficzną, której doświadcza świat w ostatnim stuleciu wpływa zarówno współczynnik przyrostu naturalnego, współczynnik dzietności oraz wydłużenie życia ludzi. Do mapy dołączone są materiały multimedialne, interaktywne piramidy płci i wieku, przykładowe zadania oraz bibliografia.

 • Świat - Rejony konfliktów we współczesnym świecie

Mapa przedstawia najważniejsze konflikty, które miały miejsce we współczesnym świecie. W każdym momencie tego okresu toczyło się równocześnie kilkadziesiąt konfliktów wywołanych z powodów politycznych, etnicznych czy religijnych. Pokazane są zasięgi tych konfliktów, ich podłoże oraz próby rozwiązywania poprzez siły pokojowe ONZ.

 • Świat - Organizacje polityczne i wojskowe

Mapa przedstawia najważniejsze organizacje o charakterze polityczno-militarnym współczesnego świata. Sojusze wojskowe w założeniach mają być gwarantami bezpieczeństwa międzynarodowego, szczególnie dla państw o mniejszym potencjale militarnym oraz wspomagać rozwiązywanie konfliktów na drodze pokojowej. 

KONTYNENTY

 • AFRYKA ukształtowanie powierzchni

Ukształtowanie powierzchni Afryki i rozmieszczenie krain geograficznych. Sieć hydrograficzna, góry, wulkany, depresje, głębokości mórz, formy dna oceanicznego i prądy morskie.

 • AFRYKA mapa krajobrazowa

Typowe krajobrazy Afryki, rozmieszczenie krain geograficznych, sieć hydrograficzną, punkty wysokościowe i prądy morskie. Przykłady wszystkich krajobrazów oraz klimatogramy wybranych miejsc.

 • AFRYKA - Podział polityczny

Aktualny podział polityczny Afryki. Układ państw, granice, główne miasta i regiony. Mapa zawiera najnowsze dane dotyczące zarówno podziału administracyjnego, nazewnictwa jak i dane demograficzne.

 • AMERYKA POŁUDNIOWA ukształtowanie powierzchni

Ukształtowanie powierzchni i krainy geograficzne Ameryki Południowej, sieć hydrograficzna, punkty wysokościowe, prądy morskie oraz granice kontynentów i oceanów.

 • AMERYKA POŁUDNIOWA mapa krajobrazowa

Typowe krajobrazy Ameryki Południowej, rozmieszczenie krain geograficznych, sieć hydrograficzna, punkty wysokościowe i prądy morskie. Przykłady wszystkich krajobrazów oraz klimatogramy wybranych miejsc.

 • AMERYKA POŁUDNIOWA - Podział polityczny

Aktualny podział polityczny Ameryki Południowej. Układ państw, granice, główne miasta i regiony. Mapa zawiera najnowsze dane dotyczące zarówno podziału administracyjnego, nazewnictwa jak i dane demograficzne.

 • AMERYKA PÓŁNOCNA I ŚRODKOWA ukształtowanie powierzchni

Ukształtowanie powierzchni i krainy geograficzne Ameryki Północnej, sieć hydrograficzna, punkty wysokościowe, prądy morskie oraz granice kontynentów i oceanów.

 • AMERYKA PÓŁNOCNA I ŚRODKOWA mapa krajobrazowa

Typowe krajobrazy Ameryki Północnej, rozmieszczenie krain geograficznych, sieć hydrograficzna, punkty wysokościowe i prądy morskie. Przykłady wszystkich krajobrazów oraz klimatogramy wybranych miejsc.

 • AMERYKA PÓŁNOCNA I ŚRODKOWA - Podział polityczny

Aktualny podział polityczny Ameryki Północnej i Środkowej. Układ państw, ich granice oraz stolice, główne miasta i regiony. Podział admnistracyjny Kanady oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki.

 • AUSTRALIA ukształtowanie powierzchni

Ukształtowanie powierzchni i krainy geograficzne Australii. Klasyczna mapa fizyczna została wzbogacona dodatkowo o informacje na temat ochrony środowiska.

 • AUSTRALIA mapa krajobrazowa

Typowe krajobrazy Australii, rozmieszczenie krain geograficznych, sieć hydrograficzną, punkty wysokościowe, rafy koralowe i prądy morskie. Przykłady wszystkich krajobrazów oraz klimatogramy wybranych miejsc.

 • AUSTRALIA - Podział polityczny

Struktura administracyjna Australii. Prezentuje podział na stany, prowincje i terytoria, sieć osadniczą oraz szlaki transportowe.

 • AZJA ukształtowanie powierzchni

Ukształtowanie powierzchni Azji, sieć hydrograficzna, punkty wysokościowe, formy dna oceanicznego, prądy morskie oraz granice kontynentów i oceanów.

 • AZJA mapa krajobrazowa

Typowe krajobrazy Azji, rozmieszczenie krain geograficznych, sieć hydrograficzną, punkty wysokościowe i prądy morskie. Przykłady wszystkich krajobrazów oraz klimatogramy wybranych miejsc.

 • AZJA - Podział polityczny

Aktualny podział polityczny Azji. Układ państw, granice, główne miasta i regiony. Mapa zawiera najnowsze dane dotyczące zarówno podziału administracyjnego, nazewnictwa jak i dane demograficzne.

 • EUROPA - Podział polityczny

Aktualny podział polityczny Europy. Układ państw i ich granice oraz główne miasta i regiony. Mapa zawiera najnowsze dane dotyczące zarówno podziału administracyjnego, nazewnictwa jak i dane demograficzne.

 • Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego

Państwa należące do Paktu Północnoatlantyckiego (NATO), a także państwa ubiegające się o członkostwo oraz potencjalnie kandydujące do tego sojuszu. Sygnaturami oznaczono kraje uczestniczące w programie Partnerstwo dla Pokoju. Ukazane są także państwa należące do Wspólnoty Niepodległych Państw (WPN), Związek Rosji i Białorusi (ZBiR) oraz byłe państwa członkowskie Układu Warszawskiego.

 • Unia Europejska i strefa Schengen

Aktualny stan Unii Europejskiej oraz strefy Schengen. Podstawowe dla integracji europejskiej układy, inne ważne sojusze i europejskie organizacje międzynarodowe. Najbardziej aktualne dane dotyczące zarówno podziału administracyjnego, nazewnictwa jak i dane demograficzne.

 

 • Unia Europejska - etapy rozszerzenia

Kolejne etapy rozszerzania oraz wyjścia państw z Unii Europejskiej.

POLSKA

 • Ukształtowanie powierzchni Polski

Ukształtowanie powierzchni Polski na podstawie poziomic. Na tle rysunku poziomicowego, wzbogaconego efektem trójwymiarowym, ukazane jest rozmieszczenie najważniejszych krain geograficznych.

 • Podział administracyjny Polski

Aktualna struktura administracyjna Polski. Trzystopniowy podział na województwa, powiaty i gminy z wyróżnieniem siedzib władz. Przebieg autostrad, głównych dróg i linii kolejowych.

 • Obszary leśne w Polsce

Rozmieszczenie obszarów leśnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zachowanych do dzisiaj dużych kompleksów leśnych, czyli puszcz i borów. Podział na regiony przyrodniczo-leśne.

 • Roślinność potencjalna w Polsce

Rozmieszczenie potencjalnej roślinności naturalnej w Polsce, czyli hipotetyczny układ zbiorowisk roślinnych, które uformowałyby się, gdyby zostało wyeliminowane oddziaływanie człowieka na środowisko.

 • Zwierzęta Polski

Występowanie typowych gatunków zwierząt na terenie Polski i ukazanie różnorodności biologicznej naszego kraju. Gatunki chronione zostały wyróżnione ramką. Odgłosy i fotografie wybranych gatunków zwierząt.

 • Kimat Polski - opady atmosferyczne

Przestrzenny rozkład rocznych sum opadów w Polsce. Miejsca o takich samych wartościach rocznych sum opadów połączone zostały liniami, które nazywają się izohietami.

 • Klimat Polski - temperatury powietrza w styczniu

Przestrzenny rozkład średnich temperatur stycznia w Polsce. Miejsca o takich samych wartościach średnich temperatur mierzonych w styczniu połączone zostały liniami, które nazywają się izotermami.

 • Klimat Polski - temperatury powietrza w lipcu

Przestrzenny rozkład średnich temperatur lipca w Polsce. Miejsca o takich samych wartościach średnich temperatur mierzonych w lipcu połączone zostały liniami, które nazywają się izotermami.

 • Klimat Polski - długość okresu wegetacyjnego

Przestrzenny rozkład długości okresu wegetacji w Polsce. Miejsca o takiej samej średniej długości okresu wegetacji (liczbie dni w roku) połączone zostały izoliniami.

 • Rodzaje gleb w Polsce

Rozmieszczenie najważniejszych typów gleb. Przykłady wybranych profili glebowych.

 • Wody powierzchniowe w Polsce

Najważniejsze zagadnienia dotyczące stosunków wodnych w obrębie wód powierzchniowych Polski: zlewiska i dorzecza rzek, rozmieszczenie i rodzaje jezior, bagna oraz kanały.

 • Rolnictwo w Polsce

Struktura użytkowania ziemi w Polsce. Rozmieszczenie upraw istotnych ekonomiczne roślin oraz hodowli zwierząt gospodarczych. Diagramy z danymi statystycznymi.

 • Surowce mineralne w Polsce

Rozmieszczenie głównych złóż surowców energetycznych, metalicznych, chemicznych oraz skalnych. Lokalizacje zagłębi wydobywczych.

 • Przemysł i energetyka w Polsce

Rozmieszczenie głównych ośrodków przemysłowych z podziałem na gałęzie i branże, a także największe elektrownie z podziałem na typy. Zróżnicowanie PKB w poszczególnych województwach.

 • Degradacja środowiska w Polsce

Degradacja biosfery spowodowana działalnością człowieka. Dotyczy to zarówno zanieczyszczania atmosfery, hydrosfery jak i dewastacji gleb oraz obszarów leśnych.

 • Turystyka w Polsce

Turystyczne walory i potencjał Polski, różne formy turystyki kwalifikowanej, najważniejszeh szlaki krajoznawcze, miejscowości uzdrowiskowe, miejsca o znaczeniu religijnym oraz wybrane atrakcje turystyczne.

 • Skarby polskiej przyrody

Przyrodnicze walory i bogactwo naturalne Polski, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów objętych różnymi formami ochrony oraz osobliwości przyrodniczych.

 • Skarby polskiej kultury

Walory i bogactwo Polski w ujęciu historyczno-kulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz pomników historii.

 • Polska - etnografia, mniejszości narodowe i etniczne

Regiony historyczno-etnograficzne Polski oraz grupy etnograficzne. Rozmieszczenie mniejszości narodowych i etnicznych, a także lokalizacje najważniejszych skansenów. Przykłady strojów ludowych.

 • Skały powierzchniowe i typy rzeźby

Typy rzeźby, ich wiek i pochodzenie. Najważniejsze rodzaje procesów rzeźbotwórczych z podziałem na epoki geologiczne, podczas których kształtowały one powierzchnię naszego kraju.

 • Pasy morfologiczne i wiek rzeźby

Pasy morfologiczne rzeźby, wiek ich kształtowania, zasięgi najważniejszych zlodowaceń oraz charakterystyczne formy krajobrazu polodowcowego.

 • Geologia Polski - tektonika

Najważniejsze jednostki geologiczno-tektoniczne Polski. Nazewnictwo i granice jednostek tektonicznych według najnowszej koncepcji regionalizacji tektonicznej.

 • Geologia Polski - stratygrafia

Rozmieszczenie i wiek utworów geologicznych starszych od trzeciorzędu. Przykłady skał różnego pochodzenia, a także skamieniałości, które są jednym z podstawowych elementów pozwalających poznać historię skorupy ziemskiej.

WOJEWÓDZTWA

 • Województwo pomorskie - podział administracyjny

Administracyjny podział województwa pomorskiego z uwzględnieniem sieci dróg, kolei, portów porskich oraz lotniczych. W osobnej warstwie mapa zawiera geograficzne nazwy kaszubskie. W punktach interaktywnych znajdują się informacje o poszczególnych powiatach, atrakcjach turystycznych oraz o kulturze kaszubskiej.

 • Mapa topograficzna okolic Ińska

Mapa topograficzna okolic Ińska w województwie zachodniopomorskim.

POZOSTAŁE

 • Drzewko decyzyjne

Drzewko decyzyjne jest graficznym przedstawieniem procesu decyzyjnego. Dzięki czytelności i symbolicznemu odzwierciedleniu analizy problemu ułatwia dokonanie właściwego wyboru i podjęcie decyzji ze świadomością jej skutków. Diagram znajduje zastosowanie w nauczaniu każdego przedmiotu