GEOGRAFIA

Tytuły map i plansz

world map

ŚWIAT  ♦  KONTYNENTY  ♦  POLSKA   WOJEWÓDZTWA  ♦  POZOSTAŁE

 


ŚWIAT

 • Świat - Ukształtowanie powierzchni

Mapa fizyczna -  poziomicowe ukształtowanie powierzchni, sieć hydrograficzna, punkty wysokościowe, formy dna oceanicznego, prądy morskie oraz granice kontynentów i oceanów.

 • Świat - Podział polityczny

Aktualna sytuacja polityczna świata, granice państw, granice sporne, duże jednostki administracyjne (stanów, prowincji, terytoriów), stolice oraz ważniejsze miasta. Zaznaczone są strefy czasowe.

 • Świat - Budowa geologiczna Ziemi

Podział świata na prowincje geologiczne z uwzględnieniem najważniejszych obszarów fałdowań z podziałem ery. Pokazuje strefy ryftowe, największe rowy i uskoki tektoniczne oraz formy rzeźby dna oceanicznego.

 • Świat - Tektonika płyt litosfery i wulkanizm

Podział litosfery zgodnie z teorią tektoniki płyt. Kierunki przemieszczania płyt, strefy subdukcji i obszary o różnej aktywności sejsmicznej oraz wulkanicznej.

 • Świat - Strefy klimatyczne

Strefowa klasyfikacja klimatów oraz podział na 29 typów klimatów w obrębie tych stref. Astrefowe odmiany klimatów: górskie i monsunowe. Występowanie ekstremalnych zjawisk klimatycznych oraz 35 klimatogramów.

 • Świat - Hydrografia

Zlewiska oceanów i dorzecza, obszary bezodpływowe, średnie zasolenie wód morskich (PSU) i prądy powierzchniowe. W obszarach polarnych: lodowce i lądolody, lodowce szelfowe, pak lodowy i góry lodowe.

 • Świat - Państwa florystyczne i pochodzenie roślin uprawnych

Granice państw i obszarów florystycznych według klasyfikacji Armena Tachtadżana oraz rejony pochodzenia ważniejszych roślin uprawnych.

 • Świat - Państwa zoogeograficzne

Podział świata zwierzęcego na królestwa, krainy i dzielnice zoogeograficzne. Ilustracje typowych gatunków zwierząt, z graficznym wyodrębnieniem gatunków endemicznych.

 • Świat - Degradacja środowiska

Degradacja biosfery spowodowana działalnością człowieka. Zanieczyszczenia atmosfery, hydrosfery, pustynnienie oraz wylesianie obszarów lądowych. Miasta o największym zanieczyszczeniu smogiem.

 • Świat - Klęski żywiołowe

Klęski żywiołowe, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej katastrofalnych zdarzeń XX i XXI wieku.

 • Świat - Rolnictwo i typy gospodarki rolnej

Typy gospodarki rolnej oraz rozmieszczenie upraw istotnych ekonomicznie roślin, hodowli zwierząt gospodarczych oraz rybołówstwa. Diagramy z danymi statystycznymi.

 • Świat - Surowce mineralne i energetyka

Rozmieszczenie głównych złóż surowców energetycznych, metalicznych oraz chemicznych wraz z nazwami zagłębi wydobywczych. Lokalizacje największych elektrowni z podziałem na typy. Treści uzupełnione są o multimedia oraz dane statystyczne w postaci interaktywnych diagramów.

 • Świat - Rozmieszczenie ludności (ekumena, subekumena, anekumena)

Na tle stref ekumeny, subekumeny i anekumeny pokazane jest umiejscowienie skupisk ludności powyżej 100 000 mieszkańców oraz najważniejsze aglomeracje naszego globu.

 • Świat - Przyrost naturalny

Mapa przedstawia zagadnienia związane z przyrostem naturalnym świecie. Na eksplozję demograficzną, której doświadcza świat w ostatnim stuleciu wpływa zarówno współczynnik przyrostu naturalnego, współczynnik dzietności oraz wydłużenie życia ludzi. Do mapy dołączone są materiały multimedialne, interaktywne piramidy płci i wieku, przykładowe zadania oraz bibliografia.

 • Świat - Rejony konfliktów we współczesnym świecie

Mapa przedstawia najważniejsze konflikty, które miały miejsce we współczesnym świecie. W każdym momencie tego okresu toczyło się równocześnie kilkadziesiąt konfliktów wywołanych z powodów politycznych, etnicznych czy religijnych. Pokazane są zasięgi tych konfliktów, ich podłoże oraz próby rozwiązywania poprzez siły pokojowe ONZ.

 • Świat - Organizacje polityczne i wojskowe

Mapa przedstawia najważniejsze organizacje o charakterze polityczno-militarnym współczesnego świata. Sojusze wojskowe w założeniach mają być gwarantami bezpieczeństwa międzynarodowego, szczególnie dla państw o mniejszym potencjale militarnym oraz wspomagać rozwiązywanie konfliktów na drodze pokojowej. 

KONTYNENTY

 • AFRYKA ukształtowanie powierzchni

Ukształtowanie powierzchni Afryki i rozmieszczenie krain geograficznych. Sieć hydrograficzna, góry, wulkany, depresje, głębokości mórz, formy dna oceanicznego i prądy morskie.

 • AFRYKA mapa krajobrazowa

Typowe krajobrazy Afryki, rozmieszczenie krain geograficznych, sieć hydrograficzną, punkty wysokościowe i prądy morskie. Przykłady wszystkich krajobrazów oraz klimatogramy wybranych miejsc.

 • AFRYKA - Podział polityczny

Aktualny podział polityczny Afryki. Układ państw, granice, główne miasta i regiony. Mapa zawiera najnowsze dane dotyczące zarówno podziału administracyjnego, nazewnictwa jak i dane demograficzne.

 • AMERYKA POŁUDNIOWA ukształtowanie powierzchni

Ukształtowanie powierzchni i krainy geograficzne Ameryki Południowej, sieć hydrograficzna, punkty wysokościowe, prądy morskie oraz granice kontynentów i oceanów.

 • AMERYKA POŁUDNIOWA mapa krajobrazowa

Typowe krajobrazy Ameryki Południowej, rozmieszczenie krain geograficznych, sieć hydrograficzna, punkty wysokościowe i prądy morskie. Przykłady wszystkich krajobrazów oraz klimatogramy wybranych miejsc.

 • AMERYKA POŁUDNIOWA - Podział polityczny

Aktualny podział polityczny Ameryki Południowej. Układ państw, granice, główne miasta i regiony. Mapa zawiera najnowsze dane dotyczące zarówno podziału administracyjnego, nazewnictwa jak i dane demograficzne.

 • AMERYKA PÓŁNOCNA I ŚRODKOWA ukształtowanie powierzchni

Ukształtowanie powierzchni i krainy geograficzne Ameryki Północnej, sieć hydrograficzna, punkty wysokościowe, prądy morskie oraz granice kontynentów i oceanów.

 • AMERYKA PÓŁNOCNA I ŚRODKOWA mapa krajobrazowa

Typowe krajobrazy Ameryki Północnej, rozmieszczenie krain geograficznych, sieć hydrograficzna, punkty wysokościowe i prądy morskie. Przykłady wszystkich krajobrazów oraz klimatogramy wybranych miejsc.

 • AMERYKA PÓŁNOCNA I ŚRODKOWA - Podział polityczny

Aktualny podział polityczny Ameryki Północnej i Środkowej. Układ państw, ich granice oraz stolice, główne miasta i regiony. Podział admnistracyjny Kanady oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki.

 • AUSTRALIA ukształtowanie powierzchni

Ukształtowanie powierzchni i krainy geograficzne Australii. Klasyczna mapa fizyczna została wzbogacona dodatkowo o informacje na temat ochrony środowiska.

 • AUSTRALIA mapa krajobrazowa

Typowe krajobrazy Australii, rozmieszczenie krain geograficznych, sieć hydrograficzną, punkty wysokościowe, rafy koralowe i prądy morskie. Przykłady wszystkich krajobrazów oraz klimatogramy wybranych miejsc.

 • AUSTRALIA - Podział polityczny

Struktura administracyjna Australii. Prezentuje podział na stany, prowincje i terytoria, sieć osadniczą oraz szlaki transportowe.

 • AZJA ukształtowanie powierzchni

Ukształtowanie powierzchni Azji, sieć hydrograficzna, punkty wysokościowe, formy dna oceanicznego, prądy morskie oraz granice kontynentów i oceanów.

 • AZJA mapa krajobrazowa

Typowe krajobrazy Azji, rozmieszczenie krain geograficznych, sieć hydrograficzną, punkty wysokościowe i prądy morskie. Przykłady wszystkich krajobrazów oraz klimatogramy wybranych miejsc.

 • AZJA - Podział polityczny

Aktualny podział polityczny Azji. Układ państw, granice, główne miasta i regiony. Mapa zawiera najnowsze dane dotyczące zarówno podziału administracyjnego, nazewnictwa jak i dane demograficzne.

 • EUROPA - Podział polityczny

Aktualny podział polityczny Europy. Układ państw i ich granice oraz główne miasta i regiony. Mapa zawiera najnowsze dane dotyczące zarówno podziału administracyjnego, nazewnictwa jak i dane demograficzne.

 • EUROPA - Surowce i energetyka

Zagadnienia związane z wydobyciem surowców, przemysłem oraz energetyką. Na mapie konsumpcję energii elektrycznej poszczególnych państw europejskich zróżnicowano kolorystycznie. Na tym tle rozmieszczono surowce energetyczne i chemiczne,  surowce metaliczne, największe eletrownie cieplne, wodne i jądrowe, oraz wybrane branże przemysłu.

 • Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego

Państwa należące do Paktu Północnoatlantyckiego (NATO), a także państwa ubiegające się o członkostwo oraz potencjalnie kandydujące do tego sojuszu. Sygnaturami oznaczono kraje uczestniczące w programie Partnerstwo dla Pokoju. Ukazane są także państwa należące do Wspólnoty Niepodległych Państw (WPN), Związek Rosji i Białorusi (ZBiR) oraz byłe państwa członkowskie Układu Warszawskiego.

 • Unia Europejska i strefa Schengen

Aktualny stan Unii Europejskiej oraz strefy Schengen. Podstawowe dla integracji europejskiej układy, inne ważne sojusze i europejskie organizacje międzynarodowe. Najbardziej aktualne dane dotyczące zarówno podziału administracyjnego, nazewnictwa jak i dane demograficzne.

 

 • Unia Europejska - etapy rozszerzenia

Kolejne etapy rozszerzania oraz wyjścia państw z Unii Europejskiej.

POLSKA

 • Ukształtowanie powierzchni Polski

Ukształtowanie powierzchni Polski na podstawie poziomic. Na tle rysunku poziomicowego, wzbogaconego efektem trójwymiarowym, ukazane jest rozmieszczenie najważniejszych krain geograficznych.

 • Podział administracyjny Polski

Aktualna struktura administracyjna Polski. Trzystopniowy podział na województwa, powiaty i gminy z wyróżnieniem siedzib władz. Przebieg autostrad, głównych dróg i linii kolejowych.

 • Obszary leśne w Polsce

Rozmieszczenie obszarów leśnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zachowanych do dzisiaj dużych kompleksów leśnych, czyli puszcz i borów. Podział na regiony przyrodniczo-leśne.

 • Roślinność potencjalna w Polsce

Rozmieszczenie potencjalnej roślinności naturalnej w Polsce, czyli hipotetyczny układ zbiorowisk roślinnych, które uformowałyby się, gdyby zostało wyeliminowane oddziaływanie człowieka na środowisko.

 • Zwierzęta Polski

Występowanie typowych gatunków zwierząt na terenie Polski i ukazanie różnorodności biologicznej naszego kraju. Gatunki chronione zostały wyróżnione ramką. Odgłosy i fotografie wybranych gatunków zwierząt.

 • Kimat Polski - opady atmosferyczne

Przestrzenny rozkład rocznych sum opadów w Polsce. Miejsca o takich samych wartościach rocznych sum opadów połączone zostały liniami, które nazywają się izohietami.

 • Klimat Polski - temperatury powietrza w styczniu

Przestrzenny rozkład średnich temperatur stycznia w Polsce. Miejsca o takich samych wartościach średnich temperatur mierzonych w styczniu połączone zostały liniami, które nazywają się izotermami.

 • Klimat Polski - temperatury powietrza w lipcu

Przestrzenny rozkład średnich temperatur lipca w Polsce. Miejsca o takich samych wartościach średnich temperatur mierzonych w lipcu połączone zostały liniami, które nazywają się izotermami.

 • Klimat Polski - długość okresu wegetacyjnego

Przestrzenny rozkład długości okresu wegetacji w Polsce. Miejsca o takiej samej średniej długości okresu wegetacji (liczbie dni w roku) połączone zostały izoliniami.

 • Rodzaje gleb w Polsce

Rozmieszczenie najważniejszych typów gleb. Przykłady wybranych profili glebowych.

 • Wody powierzchniowe w Polsce

Najważniejsze zagadnienia dotyczące stosunków wodnych w obrębie wód powierzchniowych Polski: zlewiska i dorzecza rzek, rozmieszczenie i rodzaje jezior, bagna oraz kanały.

 • Rolnictwo w Polsce

Struktura użytkowania ziemi w Polsce. Rozmieszczenie upraw istotnych ekonomiczne roślin oraz hodowli zwierząt gospodarczych. Diagramy z danymi statystycznymi.

 • Surowce mineralne w Polsce

Rozmieszczenie głównych złóż surowców energetycznych, metalicznych, chemicznych oraz skalnych. Lokalizacje zagłębi wydobywczych.

 • Przemysł i energetyka w Polsce

Rozmieszczenie głównych ośrodków przemysłowych z podziałem na gałęzie i branże, a także największe elektrownie z podziałem na typy. Zróżnicowanie PKB w poszczególnych województwach.

 • Degradacja środowiska w Polsce

Degradacja biosfery spowodowana działalnością człowieka. Dotyczy to zarówno zanieczyszczania atmosfery, hydrosfery jak i dewastacji gleb oraz obszarów leśnych.

 • Ochrona przyrody w Polsce - sieć ECONET

Parki narodowe, parki krajobrazowe, ostoje wodno - błotne objęte konwencją Ramsarską oraz rezerwaty biosfery wpisane na światową listę UNESCO. Krajowa sieć ECONET jest częścią Europejskiej Sieci Ekologicznej, czyli systemu obszarów węzłowych najlepiej zachowanych pod względem przyrodniczym wzajemnie ze sobą powiązanych korytarzami ekologicznymi, które zapewniają ciągłość więzi przyrodniczych w obrębie tego systemu.

 • Turystyka w Polsce

Turystyczne walory i potencjał Polski, różne formy turystyki kwalifikowanej, najważniejszeh szlaki krajoznawcze, miejscowości uzdrowiskowe, miejsca o znaczeniu religijnym oraz wybrane atrakcje turystyczne.

 • Skarby polskiej przyrody

Przyrodnicze walory i bogactwo naturalne Polski, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów objętych różnymi formami ochrony oraz osobliwości przyrodniczych.

 • Skarby polskiej kultury

Walory i bogactwo Polski w ujęciu historyczno-kulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz pomników historii.

 • Polska - etnografia, mniejszości narodowe i etniczne

Regiony historyczno-etnograficzne Polski oraz grupy etnograficzne. Rozmieszczenie mniejszości narodowych i etnicznych, a także lokalizacje najważniejszych skansenów. Przykłady strojów ludowych.

 • Skały powierzchniowe i typy rzeźby

Typy rzeźby, ich wiek i pochodzenie. Najważniejsze rodzaje procesów rzeźbotwórczych z podziałem na epoki geologiczne, podczas których kształtowały one powierzchnię naszego kraju.

 • Pasy morfologiczne i wiek rzeźby

Pasy morfologiczne rzeźby, wiek ich kształtowania, zasięgi najważniejszych zlodowaceń oraz charakterystyczne formy krajobrazu polodowcowego.

 • Geologia Polski - tektonika

Najważniejsze jednostki geologiczno-tektoniczne Polski. Nazewnictwo i granice jednostek tektonicznych według najnowszej koncepcji regionalizacji tektonicznej.

 • Geologia Polski - stratygrafia

Rozmieszczenie i wiek utworów geologicznych starszych od trzeciorzędu. Przykłady skał różnego pochodzenia, a także skamieniałości, które są jednym z podstawowych elementów pozwalających poznać historię skorupy ziemskiej.

WOJEWÓDZTWA

 • Województwo pomorskie - podział administracyjny

Administracyjny podział województwa pomorskiego z uwzględnieniem sieci dróg, kolei, portów porskich oraz lotniczych. W osobnej warstwie mapa zawiera geograficzne nazwy kaszubskie. W punktach interaktywnych znajdują się informacje o poszczególnych powiatach, atrakcjach turystycznych oraz o kulturze kaszubskiej.

 • Mapa topograficzna okolic Ińska

Mapa topograficzna okolic Ińska w województwie zachodniopomorskim.

POZOSTAŁE

 • Drzewko decyzyjne

Drzewko decyzyjne jest graficznym przedstawieniem procesu decyzyjnego. Dzięki czytelności i symbolicznemu odzwierciedleniu analizy problemu ułatwia dokonanie właściwego wyboru i podjęcie decyzji ze świadomością jej skutków. Diagram znajduje zastosowanie w nauczaniu każdego przedmiotu