Historia powszechna – WIEK XX I XXI

Tytuły map i plansz

world map
  • Europa w latach 1945 -89

Skomplikowana sytuacja polityczna po drugiej wojnie światowej spowodowała podział na dwa bloki polityczne i powstanie "żelaznej kurtyny". Mapa przekrojowo ujmuje burzliwe i złożone zagadnienia powojennego pięćdziesięciolecia: interwencje i konflikty zbrojne, ruchy separatystyczne, konflikty narodowościowe, towarzyszące im protesty społeczne, strajki i zamieszki oraz ataki terrorystyczne.

  • Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO)

Państwa należące do Paktu Północnoatlantyckiego (NATO), a także państwa ubiegające się o członkostwo oraz potencjalnie kandydujące do tego sojuszu. Sygnaturami oznaczono kraje uczestniczące w programie Partnerstwo dla Pokoju. Na mapie ukazane są także państwa należące do Wspólnoty Niepodległych Państw (WPN), Związek Rosji i Białorusi (ZBiR) oraz byłe państwa członkowskie Układu Warszawskiego.

  • Unia Europejska i strefa Schengen w 2020

Aktualny stan Unii Europejskiej oraz strefy Schengen. W treści mapy ujęte są także, oprócz tych podstawowych dla integracji europejskiej układów, inne ważne sojusze i europejskie organizacje międzynarodowe. Mapa zawiera najbardziej aktualne dane dotyczące zarówno podziału administracyjnego, nazewnictwa jak i dane demograficzne.

  • Unia Europejska - etapy rozszerzenia

Etapy powstawania Unii Europejskiej. Od utworzenia EWWiS, poprzez kolejne etapy integracji krajów zachodniej i północnej Europy, po przełomowe rozszerzenia obejmujące Europę środkową i południowo-wschodnią. 

  • Świat - organizacje polityczne i wojskowe

Najważniejsze organizacje o charakterze polityczno-militarnym współczesnego świata. Sojusze wojskowe w założeniach mają być gwarantami bezpieczeństwa międzynarodowego, szczególnie dla państw o mniejszym potencjale militarnym oraz wspomagać rozwiązywanie konfliktów na drodze pokojowej. 

  • Świat - rejony współczesnych konfliktów

Najważniejsze konflikty, które miały miejsce we współczesnym świecie. W każdym momencie tego okresu toczyło się równocześnie kilkadziesiąt konfliktów wywołanych z powodów politycznych, etnicznych czy religijnych. Pokazane są zasięgi tych konfliktów, ich podłoże oraz próby rozwiązywania poprzez siły pokojowe ONZ.

  • Świat - ugrupowania gospodarcze

Procesy integracji na świecie mogą przebiegać na kilku płaszczyznach: politycznej, wojskowej i ekonomicznej. Organizacje międzynarodowe różnią się także swoją rangą oraz zasięgiem, są ugrupowania zrzeszające większą część krajów świata, oraz organizacje służące integracji regionalnej. Współdziałanie w ramach takich instytucji ma duże znaczenie dla rozwoju ekonomicznego i równowagi politycznej - sprawnie funkcjonująca, stabilna gospodarka jest jednym z filarów, na których opiera się pokój międzynarodowy.