Historia Polski – WIEK XIX

Tytuły map i plansz

world map
  • 1807-1815 Księstwo Warszawskie

Powstanie, rozwój i koniec Królestwa Warszawskiego w latach 1807-1815 oraz najważniejsze wydarzenia polityczne i militarne związane z tym krótkim rozbłyskiem nadziei na niepodległość.

  • 1830-1831 Powstanie listopadowe

Ziemie polskie w czasie powstania listopadowego i wojna polsko-rosyjska 1830-1831. 

  • 1832-1848 Ziemie polskie w latach 1832-48

Ziemie polskie w latach 1832-1848, pomiędzy upadkiem powstania listopadowego a Wiosną Ludów. Próby działalności konspiracyjnej z czasem włączyły się w ogólnoeuropejską falę walk narodowych i wystąpień rewolucyjnych.

  • 1863-1864 Powstanie styczniowe

Ziemie polskie w czasie powstania styczniowego 1863-1864. Było ono największym zrywem narodowowyzwoleńczym przeciwko rosyjskiemu zaborcy i mimo militarnej klęski wywarło ogromny wpływ na kolejne pokolenia.

  • 1905-1907 Rewolucja 1905-07 na ziemiach polskich

Rewolucja 1905–07 na ziemiach polskich  stała się wielkim wystąpieniem nie tylko przeciw nierówności ekonomicznej, ale także przeciw systemowi politycznemu oraz uciskowi narodowemu.