HISTORIA POLSKI

Tytuły map i plansz

world map

ŚREDNIOWIECZE   ♦   NOWOŻYTNOŚĆ   ♦   WIEK XIX   ♦   WIEK XX

 


 • Imperium Aleksandra Wielkiego

Imperium Aleksandra Wielkiego, jego podboje i trasy marszu ogromnej armii od Macedonii, przez Syrię Azję Mniejszą i Egipt, do rzeki Indus. Obrazy 7 cudów antycznego świata.

 • 960-1025 Polska za Mieszka I i Bolesława Chrobrego

Ziemie polskie za panowania pierwszych Piastów. Ważniejsze grody, krainy, państwa sąsiadujące z Polską oraz rozmieszczenie plemion. Początki kościoła, chrystianizacja nowych ziem, a także rozwój ekonomiczny i działania wojenne.

 • 1025-1079 Ziemie polskie za Mieszka II, Kazimierza Odnowiciela i Bol. II Śmiałego

Trudny okres osłabienia sytuacji politycznej i zmniejszenia terytorium państwa polskiego w czasach panowania następców Bolesława Chrobrego: Mieszka II, Kazimierza Odnowiciela i Bolesława II Śmiałego.

 • 1080-1138 Ziemie polskie za Władysława Hermana i Bolesława III Krzywoustego

Ziemie polskie w okresie panowania Władysława Hermana i Bolesława III Krzywoustego

 • 1138-1202 Początki rozbicia dzielnicowego

Początki rozdrobnienia feudalnego wg zasad pryncypatu oraz senioratu po testamencie Bolesława III Krzywoustego. Struktury kościoła, a także działania wojenne,  bitwy,  traktaty oraz ważniejsze wydarzenia epoki.

 • 1202-1241 Polska w czasach Henryków Śląskich

Ziemie polskie w latach 1202-1241, w okresie prób zjednoczenia przez dynastię Henryków Śląskich. Skomplikowane zagadnienia rozdrobnienia dzielnicowego i działań mających odwrócić dalszą destrukcję państwa. 

 • 1250 Ziemie polskie ok. połowy XIII w.

Ziemie polskie w połowie XIII w. oraz postępujący proces rozdrobnienia dzielnicowego. Podzielone księstwa piastowskie uwikłane  w wielostronne konflikty, podczas rosnącego  zagrożenia z północy.

 • 1273-1305 Próby zjednoczenia Polski w końcu XIII w. i kolonizacja niemiecka

Różne próby zjednoczenia rozbitego państwa polskiego, które miały miejsce w ostatnich dziesięcioleciach XIII wieku. Rozwój kolonizacji niemieckiej, zarówno miejskiej, jak i osadnictwa wiejskiego.

 • 1305-1333 Ziemie polskie za Władysława Łokietka

Ziemie polskie za panowania Władysława Łokietka. Trudny i burzliwy okres jego rządów zakończył się zjednoczeniem dużej części ziem piastowskich i odrodzeniem Królestwa Polskiego.

 • 1333-1370 Polska za Kazimierza Wielkiego

Ziemie polskie za panowania Kazimierza Wielkiego. Konsolidacja i rozszerzenie obszaru państwa oraz rozmach szeroko zakrojonych inwestycji w obronność kraju poczynionych przez tego dalekowzrocznego króla.

 • 1409-1466 Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim w XV w.

Złożony problem wojen Polski z Zakonem Krzyżackim w XV wieku. Pięć wojen zostało czytelnie rozpisanych na warstwach.

NOWOŻYTNOŚĆ

 • 1501-1700 Gospodarka Rzeczpospolitej XVI-XVII w.

Gospodarka Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI-XVII wieku. Największe posiadłości ziemskie, produkcja i transport zboża, handel oraz najważniejsze ośrodki wydobycia i przemysłu.

 • 1501-1700 Religia i kultura w Rzeczpospolitej XVI-XVII w.

Kultura, nauka oraz wyznania w Rzeczypospolitej Obojga Narodów XVI-XVII w. Zmieniające się granice Polski, mozaika wyznań i kultur, struktury kościelne, najważniejsze ośrodki szkolnictwa, drukarnie oraz zabytki renesansu i baroku.

 • 1505-1586 Rzeczpospolita w XVI wieku

Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVI wieku, w czasie umacniania wewnętrznego oraz wzrostu jej potęgi.

 • 1586-1648 Rzeczpospolita w pierwszej połowie XVII wieku

Rzeczpospolita Obojga Narodów na przełomie XVI i XVII wieku, w burzliwym okresie panowania królów elekcyjnych i licznych konfliktów zewnętrznych oraz wewnętrznych.

 • 1648-1699 Rzeczpospolita w drugiej połowie XVII wieku

Jeden z najtrudniejszych okresów w historii Rzeczpospolitej. Wielkie wojny w drugiej połowie XVII w., które doprowadziły do schyłku potężnego państwa polskiego: Potop szwedzki, wojny z Rosją, Turcją oraz powstania kozackie.

 • 1700-1772 Rzeczpospolita w XVIII wieku

Ostatnie kilkadziesiąt lat Rzeczpospolitej Obojga Narodów, stopniowo osłabianej konfliktami wewnętrznymi oraz naciskami coraz silniejszych sąsiadów.

 • 1772-1795 Rzeczpospolita w czasach rozbiorów

Rzeczpospolita w okresie rozbiorów oraz wojnę polsko-rosyjską w 1792. Pokazuje także strukturę szkolnictwa Komisji Edukacji Narodowej. 

 • 1794 Powstanie kościuszkowskie

Przebieg i najważniejsze wydarzenia powstania kościuszkowskiego, pierwszego z powstań narodowych przeciwko zaborcom.

WIEK XIX

 • 1807-1815 Księstwo Warszawskie

Powstanie, rozwój i koniec Królestwa Warszawskiego w latach 1807-1815 oraz najważniejsze wydarzenia polityczne i militarne związane z tym krótkim rozbłyskiem nadziei na niepodległość.

 • 1830-1831 Powstanie listopadowe

Ziemie polskie w czasie powstania listopadowego i wojna polsko-rosyjska 1830-1831. 

 • 1832-1848 Ziemie polskie w latach 1832-48

Ziemie polskie w latach 1832-1848, pomiędzy upadkiem powstania listopadowego a Wiosną Ludów. Próby działalności konspiracyjnej z czasem włączyły się w ogólnoeuropejską falę walk narodowych i wystąpień rewolucyjnych.

 • 1863-1864 Powstanie styczniowe

Ziemie polskie w czasie powstania styczniowego 1863-1864. Było ono największym zrywem narodowowyzwoleńczym przeciwko rosyjskiemu zaborcy i mimo militarnej klęski wywarło ogromny wpływ na kolejne pokolenia.

 • 1905-1907 Rewolucja 1905-07 na ziemiach polskich

Rewolucja 1905–07 na ziemiach polskich  stała się wielkim wystąpieniem nie tylko przeciw nierówności ekonomicznej, ale także przeciw systemowi politycznemu oraz uciskowi narodowemu.

WIEK XX

 • 1914-18 Ziemie polskie w czasie I wojny światowej

Sytuacja na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej, działania zbrojne stron konfliktu, linie frontów oraz udział polskich formacji zbrojnych w walkach.

 • 1918-1922 Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej

Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej oraz procesy kształtowania się granic II RP: powstanie wielkopolskie, plebiscyty na Śląsku, Warmii i Mazurach oraz wojnę polsko-bolszewicką 1920.

 • 1919-1939 Gospodarka II Rzeczypospolitej

Rozwój gospodarczy II Rzeczypospolitej: rolnictwo, wydobycie surowców mineralnych, przemysł, wielkie inwestycje, transport i rzemiosło.

 • 1919-1939 II Rzeczpospolita - demografia, narodowości i wyznania

Zagadnienia demograficzne okresu II Rzeczpospolitej: liczba i rozmieszczenie ludności, gęstość zaludnienia, struktura narodowościowa i wyznaniowa oraz analfabetyzm.

 • 1919-1939 II Rzeczpospolita - podział administracyjny, nauka i kultura

Podział administracyjny II Rzeczpospolitej oraz zagadnienia związane z nauką, kulturą, sztuką i komunikacją w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

 • 1939 Wojna obronna Polski

Wojna obronna Polski we wrześniu 1939: etapy ataku wojsk niemieckich, kierunki natarć, rejony silnych walk, miejsca  bitew oraz intensywnych nalotów bombowych. Podział Polski między II Rzeszę i ZSRR.

 • 1939-1943 Okupacja ziem polskich

Sytuacja Polski pod okupacją niemiecką i radziecką w latach 1939-43. Na tle podziału ziem polskich ukazane są zagadnienia związane z ruchem oporu, eksterminacją narodu polskiego i holokaustem.

 • 1944-45 Polska w latach 1944-45

Wkroczenie Armii Czerwonej i wyzwalanie ziem polskich spod okupacji niemieckiej połączone było z organizacją nowej władzy i zapoczątkowało wejście Polski w sferę wpływów ZSRR.